LIBRARY.RS is a Serbian open digital library, repository of author's heritage and open archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!

Libmonster ID: RS-98

share the publication with friends & colleagues

gifka_s_gifius.ru-11.gif

Перпетуал енгине интерконверзије нуклеона 

У макроскопској стварности, гравитација се одређује масом.

У микроскопској реалности, где је маса микрочестица скоро нула, постоји гравитација, где се микрочестице међусобно привлаче ротацијом.

Светски простор је испуњен микроскопским вртлогима етер-гравитона.

Гравитони ротацијом формирају полове магнета.

Гравитон је магнетни дипол.

Гравитони творе тијела атома и њихових језгара.

Гравитони привучени међусобно супротним половима формирају магнетна, електрична и гравитациона поља.

Ротација микрочестица у етру ствара гравитонске сфере.

Гравитонске сфере око микрочестица привлаче микрочестице једна према другој као у вртлогу.

Основа свих језгара, протон, није ништа друго него ротирајући позитрон, који се обгрли гравитонским сферама, које повећавају његову масу. Неутронско бомбардовање атомских језгара за производњу позитрона потврђује ову хипотезу.

Дио протона са својим гравитонским сферама захваћа електрон и претвара се у неутроне.

Неутрони, комбинујући протоне, формирају језгре атома свих супстанци.

Гравитација кроз ротацију генерише тако колосалну густину материје да је у нуклеусу атома протон и неутрон чврсто притиснути један на други. То омогућава протону да ухвати електрон од неутрона и претвори се у неутрон.

Тако се ствара протон-неутронски генератор, где се протони и неутрони претварају један у други са огромном брзином.

 

Детаљи на интернет страници аутора: Теорија фундаменталних интеракција

http://tverd4.narod.ru/100.html    

 

Вечный двигатель взаимопревращения нуклонов

 

В макроскопической реальности гравитация определяется массой.

В микроскопической реальности, где масса микрочастиц практически нулевая, существует гравитация, где микрочастицы притягиваются друг к другу посредством вращения.

Мировое пространство заполнено микроскопическими вихрями эфира – гравитонами.

Гравитоны своим вращением формируют полюса магнитов.

Гравитон это магнитный диполь.

Гравитоны образуют тела атомов и их ядер.

Притянутые друг к другу разноимёнными полюсами гравитоны образуют магнитные, электрические и гравитационные поля.    

Вращение микрочастиц в эфире образует гравитонные сферы.

Гравитонные сферы вокруг микрочастиц притягивают микрочастицы друг к друге как в водовороте.

Основа всех ядер протон есть не что иное как вращающийся позитрон, который окутывает себя гравитонными сферами, которые увеличивают его массу. Бомбардировка нейтронами ядер атомов для получения позитронов подтверждают эту гипотезу.

Часть протонов своими гравитонными сферами захватывают электрон и превращаются в нейтроны.

Нейтроны, объединяясь с протонами, образуют ядра атомов всех веществ.

Гравитации посредством вращения генерирует такую колоссальную плотность вещества, что в ядре атома протон и нейтрон оказываются плотно прижатыми друг к другу.  Что позволяет протону захватывать электрон у нейтрона и превращаться в нейтрон.

Так рождается генератор протонно-нейтронный, где происходит превращение протоны и нейтроны друг в друга с колоссальной быстротой.

 

Подробности на сайте автора: Теория фундаментальных взаимодействий

http://tverd4.narod.ru/100.html    

Orphus

© library.rs

Permanent link to this publication:

http://library.rs/m/articles/view/Перпетуал-енгине-интерконверзије-нуклеона

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Геннадий ТвердохлебовContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://library.rs/tverd4

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Перпетуал енгине интерконверзије нуклеона // Belgrade: Library of Serbia (LIBRARY.RS). Updated: 30.12.2018. URL: https://library.rs/m/articles/view/Перпетуал-енгине-интерконверзије-нуклеона (date of access: 17.01.2019).

Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Publisher
82 views rating
30.12.2018 (18 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes

Keywords
Related Articles
РАННЕФЕОДАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА НА БАЛКАНАХ. VI-XII вв.
Catalog: История 
4 days ago · From Serbia Online
ТРУДЫ ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ СТРАН БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Catalog: История 
24 days ago · From Serbia Online
Рецензии. ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА НАРОДОВ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ И РОССИЯ. 1850 - 1864. ДОКУМЕНТЫ
Catalog: История 
25 days ago · From Serbia Online
Фотографија атома водоника снимљеног фотонизационим микроскопом показује да се електрони ротирају око једра атома који нису у орбиталима, већ у орбити одређеним законом класичне електродинамике. Гледајући потпуну орбиту на фотографији и тврдоглаво наставити да их зовемо орбитали, по нашем мишљењу, попут шизофреније. Валенцијске везе између атома одређују се њиховим магнетизмом. А. Ампереова хипотеза о природи магнетизма, заснована на чињеници да атоми свих супстанци које се окрећу око једра атома стварају микроструке, што доводи до магнетизма атома, није тачно. Магнетизам атома одређује се дебалансом пуњења, јер негативни и позитивни потенцијали делују нормално једно другом.
Catalog: Физика 
В. В. ИВАНОВ. Ленинская концепция истории: методология и методика исследования. Казань. Изд-во Казанского университета. 1985. 192 с.
Catalog: История 
69 days ago · From Serbia Online
Рецензии. Ю. А. ПИСАРЕВ. ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ И БАЛКАНЫ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
69 days ago · From Serbia Online
ДОСИФЕЙ ОБРАДОВИЧ
Catalog: История 
73 days ago · From Serbia Online
70-ЛЕТИЕ Л. С. ГАПОНЕНКО
Catalog: История 
78 days ago · From Serbia Online
РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК О ЛУЖИЦКИХ СЕРБАХ НАЧАЛА XIX ВЕКА
Catalog: История 
78 days ago · From Serbia Online
SLAVIC SYMPHONY
Catalog: История 
124 days ago · From Serbia Online

ONE WORLD -ONE LIBRARY
Libmonster is a free tool to store the author's heritage. Create your own collection of articles, books, files, multimedia, and share the link with your colleagues and friends. Keep your legacy in one place - on Libmonster. It is practical and convenient.

Libmonster retransmits all saved collections all over the world (open map): in the leading repositories in many countries, social networks and search engines. And remember: it's free. So it was, is and always will be.


Click here to create your own personal collection
Перпетуал енгине интерконверзије нуклеона
 

Support Forum · Editor-in-chief
Watch out for new publications:

About · News · Reviews · Contacts · For Advertisers · Donate to Libmonster

Serbian Digital Library ® All rights reserved.
2014-2019, LIBRARY.RS is a part of Libmonster, international library network (open map)


LIBMONSTER - INTERNATIONAL LIBRARY NETWORK